СЕГОДНЯ НА САЙТЕ: Глава Туркменистана призвал к единой логистической и тарифной политике по Лазуритовому коридору Сегодня, 15:05Туркменистан откроет своё торговое представительство в Липецке Сегодня, 14:43Главы Туркменистана, Афганистана и Азербайджана обсудили аспекты сотрудничества Сегодня, 14:18ВОЗ и ЮНИСЕФ запустили инициативу на поддержание гигиены рук 02 Июль 2020 г., 16:17ГК «Туркменгаз» пополнил автопарк российской спецтехникой 02 Июль 2020 г., 12:18Iran Air запустит авиарейсы из Ирана в Туркменистан 02 Июль 2020 г., 10:34

“Сенагат” Пайдарлар Тәҗирчилик банкы
10 Июль 2013 г., 10:50

Гарашсыз бакы Битарап Түркменистаның карз эдараларында ёкары дереҗеде алнып барылян ишлериң ве эдилйән хызматларың дөвребап болмагына, өңдебарыҗы хәзирки заман технологияларың гиңден орнашдырылмагына айратын үнс берилйәр. Муңа Түркменистаның карз эдараларының халкара дереҗесинде мынасып болян энчеме сылаглары шаятлык эдйәр.

2013-нҗи йылың март айының 9-10-ына Швейсарияның Женева шәхеринде бүтин дүнйәде мешхур Business Initiative Directions (BID) гурамасы тарапындан гечирилен XXV Халкара  Конвенсиясында Хил, Өңдебарыҗылык,  Технологиялар  ве  Инновасиялар  билен  баглы топарда Түркменистаның “Сенагат” Пайдарлар  Тәҗирчилик банкының ёкары ыкдысады нетиҗелер ве инновасиялар боюнча  “Century International Quality”  сылагының “Алтын” дереҗесине мынасып болмагы юрдумызың тутуш банк улгамы үчин буйсанчлы вака өврүлди. Business Initiative Directions (BID)  гурамасының XXV “Century International Quality”  ERA  Халкара  Конвенсиясының ишине дүнйәниң 74-ден говрак дөвлетиниң абрайлы компанияларының ишевүрлери, дүрли угурлар боюнча кәрханаларың ёлбашчылары, ыкдысадыет боюнча билерменлер билен билелик-де, “Сенагат” Пайдарлар  Тәҗирчилик банкының векилиети хем гатнашды.

Дүнйәде корпоратив ишевүрлиге ярдам бермек боюнча гиң мөчберли иш алып бармакда мешхурлык газанан Business Initiative Directions (BID)  гурамасының эсасы максады дүнйә юртларының өңдебарыҗы компанияларының нусга аларлык ишиниң хилини ве медениетини яйратмаклыга, оларың дереҗесини кесгитлемеклиге ве хөвеслендирмеклиге, өзара бәхбитли теҗрибе алышмаклыга гөнүкдирилендир. Хил боюнча Халкара Конвенсиясы ишиң дүрли угурларында компанияларың, гурамаларың ве хүнәрменлериң битирен хызматларының ыкрар эдилмегини газанмак бабатда әгирт улы ишлери ерине етирйәр.

Business Initiative Directions (BID) гурамасының сайлап-сечиш иш топарының геңеши Түркменистаның “Сенагат” Пайдарлар Тәҗирчилик банкына өз ишинде тәзе хызматларың орнашдырылмагы, мүшдерилере ёкары хилли хызматларың ёла гоюлмагы, ёкары малие нетиҗелериң газанылмагы, ишгәрлериң хүнәр дереҗесиниң ызыгидерли ёкарландырылмагы ве дөвребап арагатнашык тилсиматларың гиңден орнашдырылмагы ялы угурлар боюнча Хил Моделиниң йөрелгелери (Total Quality Management) эсасында  голдап, оңын баха берди. Ери геленде айтсак, бу абрайлы халкара гурамасының сайлап-сечиш иш топарының дүзүмине хәзирки заман ылымының ве өңде барҗы ыкдысадыетиң дүрли угурлары боюнча билерменлер гирйәрлер. Бу хүнәрменлер топары дүрли ыгтыбарлы чешмелерден алынан маглуматлардан пейдаланярлар. Нетиҗеде, иш топарының гутарныклы чөзгүди эсасында еңиҗи сес бермек аркалы кесгитленилйәр хем-де ыкрар эдилйәр. Хил бабатда газанан ёкары нетиҗелери үчин бу абрайлы халкара гурамасы тарапындан еңиҗилер ыглан эдилйәр.

“Сенагат” Пайдарлар Тәҗирчилик банкы, “Түркменистаның банк улгамыны өсдүрмегиң 2011-2030-нҗы йыллар үчин Дөвлет максатнамасында” белленен чәрелери амала ашырмак билен, юрдумызың дурмуш-ыкдысады өсүшиниң дереҗесиниң мундан бейләк хем ёкарланмагы, милли пулуң хасда пугталандырмагы, ыкдысадыетиң малие бөлегиниң өсдүрилмеги үчин өз мынасып гошандыны гошяр.

“Сенагат” Пайдарлар Тәҗирчилик банкы Түркменистанда дөрән илкинҗи тәҗирчилик банкларының биридир. Банкың дөредилмегиниң эсасы максады Түркменистанда тәҗирчилик ве өнүмчилик иши билен мешгулланян телекечилери ве хусусы кәрханалары  өсдүрмеклиге ярдам бермек болуп дурды. “Сенагат” Пайдарлар Тәҗирчилик банкының 5 саны велаят меркезинде ве 2 саны этрап шахамчаларында,  пайтагтымызың меркезинде 5 саны ве велаят меркезлеринде 5 саны гуллукларында  34 мүңден говурак  мүшдерә хызмат эдйәр.

“Сенагат” Пайдарлар  Тәҗирчилик банкы Түркменистаның  өңдебарыҗы тәҗирчилик банкларының бири болуп, милли ыкдысадыетимизиң өсүшине өнҗейли гошант гошяр. Хәзирки вагтда банк милли ве дашары юрт валюталарында хасаплашыклары амала ашыряр ве шол бир вагтың өзүнде карз бермек барадакы максатнамалары, тасламаларың малиелешдирилмегини өсдүрип, юрдумызың базар ыкдысадыетиндәки орнуны хас-да пугталандыряр. Банкың хөдүрлейән хызматларындан эечилигиң әхли гөрнүшлериндәки кәрханалар, хусусы телекечилер, раятлар, билеликдәки кәрханаларың ве дашары юрт компанияларының векиллери пейдаланярлар.

Түркменистаның “Сенагат” Пайдарлар Тәҗирчилик банкының агзыбир ишгәрлериниң ядавсыз чекйән зәхмети нетиҗесинде газанян үстүнликлериниң халкара дереҗесинде ыкрар эдилмеги банкың өз угры ве ишевүрлик улгамы боюнча эелейән орны ве өңдебарыҗылыгы бабатда иш теҗрибесиниң яйрадылмагына ве нусга аларлык дереҗесинде пейдаланылмагына дүйпли эсас дөредйәр. Бу абрайлы халкара сылагыны говшурмак дабарасында белленилиши ялы, “Сенагат” Пайдарлар  Тәҗирчилик банкы ишлериң ызыгидерли кәмиллешдирилмегини ве ишевүрлик дүнйәсинде өңдебарыҗы орнуң эеленмегини максат эдинйән өз ишине уссат хүнәрменлериң топарыдыр.

Дүнйәде мешхур халкара гурамасының улы сылагының “Сенагат” Пайдарлар Тәҗирчилик банкына говшурылмагы Түркменистаның Президенти Гурбангулы Бердимухамедовың башлангыҗы боюнча юрдумызың мундан бейләк-де өсдүрилмегине гөнүкдирилен ве анык нетиҗелери берйән оңын ыкдысады өзгертмелере эсасланян стратегиясының үстүнлиге гетирйәндигиниң шаядыдыр.