СЕГОДНЯ НА САЙТЕ: Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила более 19 миллиона долларов 23 Май 2020 г., 16:47Представители медицины Туркменистана и Японии обсудили коронавирус 23 Май 2020 г., 15:59В МИД Туркменистана состоялась встреча с членами международных организаций 23 Май 2020 г., 15:39Состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ 23 Май 2020 г., 15:38Туркменистан и Япония обсудили совместные проекты в химической отрасли 22 Май 2020 г., 14:29Туркменистан и Нидерланды обсудили перспективы партнёрства в сфере судостроения 22 Май 2020 г., 11:52

Түркменистанда 2013-нҗи йылда бугдайың хасылы бол болды
09 Июль 2013 г., 10:23

Түркменистанда гарашсызлык йыллар ичинде, шу йылы бугдай өндүрмек боюнча иң ёкары нетиҗе газанылды. Шу гүне ченли Лебап, Мары, Ахал ве Балкан велаятының зәхметкешлери бугдай өндүрмек барадакы шертнамалайын борчнамаларыны артыгы билен ерине етирдилер.

Бу газанылян зәхмет үстүнлигине Түркменистаның Президентиниң ыкдысады кувватыны беркитмек барадакы таглыматы билен багланшыклы обалары өсдүрмек, раятларың яшайыш-дурмуш дереҗесини дүйпли говландырмак, ерлериң хасыллылыгыны ёкарландырмак, ылмың газананларыны өнүмчилиге орнашдырмак, оба хоҗалык пудагыны дүнйәниң хәзирки заман, иң кәмил техникалары билен үпҗүн этмек, тәзе экеранчылык ерлерини ачмак, сувы тыгшытлы ве аявлы уланмак, өндүрилен өнүм үчин кәрендечилер билен вагтында хасаплашыклары гечирмек хакындакы чөзгүтлери эсасында етилди.

Шейле хем Түркменистаның Президентиниң зәхметкешлер үчин эдйән тайсыз тагаллаларың, дөредйән аҗайып зәхмет шертлериниң эсасында экиш ве сүрүм техникаларының ызыгидерли үстүни етирмек, зерур химики дөкүнлер, сув билен үпҗүнчиликде хич бир бөкденчлигиң болмазлыгыны газанмак бабатдакы хемаятларының, шонуң ялы-да азык өнүмлериниң болчулыгыны хас-да артдырмак, кәрханаларың өнүмчилик кувватлыкларыны ёкарландырмак максады билен бугдай хасылыны ёкары хилли сакламагы үпҗүн эдйән тәзе элеваторларың, дегирменлерин гурулмагы, бабадайханларымызың ыхласлы зәхмет чекмеги билен бу ёкары нетиҗе газанылды.     

Юрдумызың оба хоҗалык пудагының техники биняды гүнсайын беркидилйәр ве депгинли өсдүрилйәр. Ёкары кувватлы ишлемек үчин әхли аматлыклары болан, дөвребап кәмил оба хоҗалык техникаларының, гуралларының саны гүнсайын артяр.

Диңе соңкы йылларың ичинде юрдумызың оба хоҗалыгы үчин дүнйә белли «Жон Дир», «Кейс» ве «Класс» компанияларының, дүрли дөвлетлериң бизиң топрак шертлеримизе лайык гелйән иң кәмил, дөвребап, кувватлы, ёкары өндүриҗиликли, ишлемек үчин әхли аматлыклары болан техникалары сатын алынды. Ягны, Германияның «Класс» компаниясының 500 саны «Axsion-850» кысымлы сүрүм тракторлары, 135 саны «Tukano430» кысымлы дәне йыгян комбайынлары, «Җон Дир» компаниясының 60 саны «Jon Dir W540» кысымлы дәне йыгян комбайынлары, «Кейс» компаниясының 90 саны «Nyu Hooland» кысымлы дәне йыгян комбайынлары, германияның «Lemken» компаниясының сүрүм тракторлара дакылян 500 саны азаллары, Беларус республикасының «Минск трактор заводы» өнүмчилик бирлешигиниң 1500 саны «Беларус 80Х» ве 50 саны «Беларус 82.1» кысымлы беҗерги тракторлары сатын алынды.

Гыммат бахалы техникалары аявлы сакламак, нетиҗели уланмак барадакы берйән гүнделик табшырыкларыны ерине етирмек максады билен бирлешигиң табынлыгындакы эдара-кәрханаларын хүнәрменлери, механизаторлары дегишли ишлери ызыгидерли дурмуша гечирйәрлер. Техникалары бөкденчсиз ишлетмек, оларың ише тайярлыгыны ёкары дереҗеде сакламакда эсасы везипелериң бири техники хызмат, идег абатлайыш-дикелдиш ишлерини вагтлы-вагтында ерине етирмекде дегишли ишлер алнып барыляр. Мунуң үчин бирлешигиң абатлайыш кәрханаларында, этрап уссаханаларында техникалары ве гураллары абатламак, хатардан чыкан бөлеклериниң ыгтыбарлыгыны гайтадан дикелтмек, гураллар хем-де әтиячлык шайларың йүзлерче гөрнүши ясаляр.

Шелле-де сатын алынян гыммат бахалы оба хоҗалык техникаларыны, гуралларыны нетиҗели уланмакда арман-ядаман зәхмет чекйән механизаторларымыз юрдумызда азык болчулыгыны дөретмекде өз мынасып гошантларыны гошярлар. Бу пудакда зәхмет чекйәнлере төленилйән зәхмет хакларың мөчбери йылсайын артяр.

Оба хоҗалык техникаларыны аявлы сакламак максады билен этрап «Обахызмат» өнүмчилик кәрханаларың көпүсинде гурулян үсти япык бассырмаларың гурлушык ишлери тамамланып, кәбир этрапларда бассырмаларың гурлушык ишлери депгинли алнып барыляр.

Оба хоҗалык техникаларының, әтиячлык шайларының санларының көпелмеги, гөрнүшлериниң артмагы юрдумызың экеранчылык мейданларында оба хоҗалык экинлерини өсдүрип етишдирмекде, хасылы йыгнамакда механизмлешдирилен ишлериң агротехники мөхлетлерде ёкары хилли ерине етирилмегине гиң мүмкинчиликлери дөредйәр. Бу болса оба илатының баямагына, оларың яшайыш-дурмуш шертлериниң хас-да ёкарланмагына алып баряр.

«Обахызмат» өнүмчилик кәрханаларың хүнәрменлери, оба хоҗалык ёкары окув мекдеплериниң мугаллымлары ве талыплары өзара бәхбитли хызматдашлык алып барян компанияларың заводларында ве окув меркезлеринде болуп, оба хоҗалык техникалырының, гуралларының өндүрилши, гурналшы, оларда техники хызмат, идег ишлериниң гечирилши гиңден өвренип, теҗрибе алышярлар.