СЕГОДНЯ НА САЙТЕ: Пакистанского коллегу с Днём независимости Пакистана поздравил Президент Туркменистана С.Бердымухамедов и отметил, что рассчитывает на дальнейшее успешное развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. 16 Август 2022 г., 19:48Бой без правил на Бородино 16 Август 2022 г., 11:42Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту ЮАР 15 Август 2022 г., 19:39 В Авазе проходит Конференция министров транспорта развивающихся государств 15 Август 2022 г., 12:47 Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана-2022» пройдет в Ашхабад 11 Август 2022 г., 19:59В Ашхабаде прошла ярмарка хендмейд-мастеров 09 Август 2022 г., 20:08

Ekişde bökdençlik bolmaz
13 Август 2021 г., 09:10

 Häzirki günlerde ýer eýeleri hem-de olaryň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan edara-kärhanalaryň hünärmenleri iş üstünde bolup, tehnikalary, oba hojalyk gurallaryny birkemsiz taýýarlamak, güýzlik bugdaýyň ekişini gysga möhletlerde hem-de ýokary hil derejesinde geçirmek boýunça işler gyzgalaňly alyp barylýar. Etrabyň tehniki hyzmat ediş kärhanasy bu işlere ähli taraplaýyn taýýarlykly girişdiler. Bu ugurda işleriň sazlaşykly alnyp barylmagy, öňde goýulýan aýdyň wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi işleriň häzirki gurluşyna köp derejede baglydyr.

 
Kärhanada öňde duran ekiş möwsüminde işlediljek tehnikalary ýokary derejede abatlamak, olaryň tehniki ýagdaýyny gözden geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şu ýylky bugdaý ekişinde  dürli kysymly traktorlaryň 60-dan gowragynyň, däne ekijileriň 63-siniň, tekizleýjileriň 40-dan gowragynyň güýjünden peýdalanmak göz öňünde tutulýar. Bu möwsümiň guramaçylykly geçirilmeginde esasy daýanç hasaplanylýan kuwwatly tehnikalary, beýleki oba hojalyk gurallaryny talabalaýyk abatlamak işleri gije-gündizleýin dowam edýär. Munuň özi bolsa bugdaý ekişi döwründe tehnikalaryň öndürijilikli işlemeklerini, gündelik ekiş geçirilmeli ekin meýdanlarynda işleriň guramaçylykly ýerine ýetirilmeklerini üpjün eder. Muňa bolsa Tejenli babadaýhanlaryň “Türkmenistan – parahtçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda bugdaý ekişini bellenilen möhletlerde tamamlanmagyna doly mümkinçilikleri döredýär.