СЕГОДНЯ НА САЙТЕ: Туркменистан подготовил руководство по профилактике туберкулеза 17 Июнь 2022 г., 16:33Бренд «Сделано в Туркменистане» – показатель качества товаров и конкурентоспособности экономики Отчизны 17 Июнь 2022 г., 16:33МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЕГИОНОВ ТУРКМЕНИСТАНА И ИРАНА БЫЛ ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ 17 Июнь 2022 г., 16:32 Ýokary derejedäki türkmen-eýran gepleşikleri 15 Июнь 2022 г., 16:12 Туркменский Центр технологий представил свои научные достижения 15 Июнь 2022 г., 16:12Туркменистан – Россия: новый уровень стратегического сотрудничества 14 Июнь 2022 г., 08:41

Ýokary derejedäki türkmen-eýran gepleşikleri
15 Июнь 2022 г., 16:12

Şu gün Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagtynda bu ýurda resmi sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasynyň ýolbaşçy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi.
 
Olarda döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary, geljegi uly hasaplanylýan gatnaşyklary ösdürmek ugrunda edilýän tagallalar, şeýle hem sebitara we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
 
Häzirki döwürde ýakyn goňşy ýurt bilen hyzmatdaşlyk diňe bir özara bähbitli esaslara däl, eýsem, tutuş sebitde abadançylygyň we rowaçlygyň bähbidine netijeli ösdürilýär.
 
Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentleriň arasynda geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine, bilelikdäki işiň netijeleri boýunça toplanan tejribeleri we bar bolan serişde hem-de ykdysady mümkinçilikleri nazara alyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge bolan çemeleşmeleri kesgitlemäge oňyn şertleri üpjün etdi.